Damir Klaić

 

Gradivo Političkih stranaka, Družtveno-političkih organizacija i Sindikata prezentira u 20. stoljeću u političkom i sindikalnom životu Hrvatske družtveni prijelaz od totalitarnih sustava i jednostranačja do pojave demokracije. Demokracija nema dugu tradiciju na ovim prostorima, i stvaratelji  gradiva (Političke stranke, DPO, Sindikati)  nisu ostavili brojnu dokumentaciju. Česte zabrane, ilegalnost i sama organiziranost DPOa  elementi  su  koji potvrđuju tu činjenicu. Preporukom Savjeta za kulturu Hrvatske o zaštiti i čuvanju arhivsko-registraturnog gradiva u političkim i družtvenim organizacijama donekle je definirano stanje tog gradiva, i s puno osjetljivosti je usmjeren nadzor nad njim. Godine 1965. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima u članu 8 i Zakonom o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima u članu 13, te 1978 godine Zakonom o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima u članu 13 gradivo Družtveno-političkih organizacija odnosno Saveza komunista Hrvatske čuva se kod tih organa i SKH određuje njenu zaštitu i obradu, a određeni su rokovi čuvanja i kad će biti predani nadležnom arhivu.

U Hrvatskoj je sačuvano malo gradiva političkih stranaka  i sindikata do 1945., a  u Državnom arhivu u Karlovcu sačuvane  su unutar zamjenskog radiva razne  presnimke strukovnih udruga, saveza i radničkih komora čiji se izvornici nalaze u drugim ustanovama.

Gradivo klasifikacijske skupine H.2  pripada periodu od 1945 do 1990 i obilježeno je djelovanjem KPH/SKH i DPO ima, čija je uloga određena Ustavom. Ta skupina gradiva čiji su stvaratelji povezani osnivački i kontrolno tvori  vremenski i teritorijalno zatvorenu cjelinu. Komunistička partija kao politička stranka osnovana 1937. neposredno pred formiranje Banovine Hrvatske različito je percipirala položaj Hrvatske i njenih prostora unutar Jugoslavije. Od 1945. teritorijalne podjele okruzi, oblasti, kotari i obćine u socijalističkoj Hrvatskoj doživljavaju manje promjene. U Državnom arhivu u Karlovcu sukladno s teritorijalnom podjelom unutar hrvatske  arhivske mreže  pohranjujemo pismohrane komunističkih komiteta nekadašnjih okruga do 1947, oblasti do 1953, kotara do 1967 te obćinskih komiteta do 1990., a s prostora su današnje Karlovačke županije. Potrebno je prezentirati središte te organiziranosti, njenu promjenljivost i razvojni tok ne bi li se stalnoprisutno spoznala njena politička djelatnost.

Na promjene u unutarnjoj organiziranosti KPH/SKH  u vremenu 1945-1990 uvjetovali su različiti interesi i problemi zbog političke dominacije u smislu zadržavanja vlast. Promičba, gospodarski problemi i socijalni problemi, suvremenost kao stalni izazov tradicionalnim komunističkim parolama, te strah od hrvatske državne emancipacije stalne su teme. Svaki komitet ima osnovnu strukturu i sastoji se Organizacijsko-instruktorskog oddjeljenja, čija je uloga političko usmjeravanje i kontrola, te Kadrovsko koje se brine o osposobljavanju  i naobrazbi članova. Do 1952 godine komiteti vrše u pučanstvu specifičnu komunističku promičbu za što je bilo zaduženo Oddjeljenje za agitaciju i propagandu čije je djelovanje u suvremenim uvjetima postalo zastarjelo pa se u organizacijskom smislu vrše promjene. Unutar komiteta osnivane su razne komisije čija je funkcija usmjerena na konkretne sadržaje (Kontrolna, Revizijska). Promičba komunističke ideologije je stalno prisutna nakana čije zadatke počinju izvršavati novoformirani aktivi, teritorijalno osnivani i Socijalistički savez. Nakon  reorganizacije 1966. komiteti se sastoje od Sekretatrijata i raznih komisija (Političko-ideoložki rad, Međukomunalna suradanja, naobrazba i kultura, Razvoj nedovoljno razvijenih područja…) Kotarski komiteti se ukidaju 1968., a 1969. se usklađuje Statut SKH i povećava se broj komisija. Poslije 1980. nema čvrste organiziranosti SK u radnim organizacijama, ali se uzpostavljaju direktni razgovori između osnovnih pertijskih organizacija s obćinskim konferencijama. Informativna služba je posebno njegovana u SK, i na osnovu Statuta  CK SKH donesena je Odluka o političkom informiranju, i SKH među prvima počinje koristiti elektroničku obradu podataka za evidenciju svojih članova.

Komunistička partija je stvaratelj gradiva, ujedno i osnivač organizator političkog sustava DPOa. Tako kontrolira rad Narodne fronte (Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske), Saveza socijalističke omladine Hrvatske, Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata Hrvatske, Saveza ratnih vojnih innvalida NR Hrvatske, Saveza rezervnih vojnih starješina i Sindikate.

 

2.1.3 Oblastni komiteti KPH/SKH

 0124 Oblastni komitet KPH Karlovac-Karlovac 1949-1952, knj. 13,  kut. 40.

Gradivo Oblastnog komiteta KPH Karlovac prezentira nadzor komiteta nad političkim životom i partijskim organizacijama na teritoriju kotara Brinje, Dolnji Lapac, Glina, Gospić, Gračac, Karlovac, Ogulin, Perušić, Slunj, Korenica, Udbina, Vojnić, Vrginmost, gradova Gospić i Karlovac. Osnivaju i kontroliraju Seljačkie radne zadruge, upravu, gospodarstvo, zdravstvo, kulturu i naobrazbu.

Fond se sastoji od Organizacijsko-instruktorskog oddjeljenja čiji su zadatci svekolika informiranja, kontrola i organizacijska uloga.  Gradivo sadrži uručbene zapisnike, okružnice, zapisnike oblastnih konferencija, zapisnike kotarskih konferencija, zapisnike biroa i plenuma oblastnog komiteta, zapisnike biroa i plenuma kotarskih komiteta, političke izvještaje, planove i analize, biltene i informacije, dokumentaciju osnovnih partijskih organizacija, Niže partijske škole, Kontrolne komisije. Fond sadrži  dokumentaciju Kadrovskog oddjeljenja, Oddjeljenja za agitaciju i propagandu, Komisije za izvoz, Komisije za selo, i Ekonomsko-financijskog oddjeljenja.

 

2.1.5. Kotarski komiteti KPH/SKH

0136 Kotarski komitet KPH/SKH Vrginmost  Gvozd/Vrginmost  1945 – 1955, kut. 8.
 
Najvećim dijelom gradivo čine spisi Kadrovskog oddjeljenja odnosno podatci o članstvu (anketni listovi, karakteristike, biografije). Sadrži dokumentacija kotarskih konferencija, Kontrolne komisije i Ekonomsko-financijskog odjeljenja.
 
  0129 Kotarski komitet KPH/SKH Karlovac 1945 –1967, knj. 42, kut. 178.

 Na prijelazu 1940/1941 osnovan je Okružni komitet KPH Karlovac (u DAKA pohranjujemo fragmente tog fonda) Ingerentan je Kotarskom komitetu Kalovac do 1948., kada je osnovan Oblastni komitet KPH, a nadležan mu je do 1952 godine. Od  1953 do 1967 kad je ukinut karlovački kotar Kotarski komitet KPH/SKH Karlovac pod direktnom ingerencom je središnjice u Zagrebu. U sastavu Karlovačkog komiteta bili su obćinski komiteti Jastrebarsko, Žumberak, Pisarovina, Slunj, Rakovica, Cetingrad, Krnjak, Krstinja, Vojnić, Vrginmost, Topusko, Duga Resa, Ozalj, Netretić, Rečica, Ribnik, Bosiljevo, Draganić, Radatović, Skakavac i Karlovac. Nakon 1962. novim teritorijalnim ustrojem pod ingerencu karlovačkog komiteta ušli su komiteti Dolnjeg Lapca, Gospića, Gračca, Ogulina, Otočca,  Korenice i Vrbovskog. Gradivo fonda pripada  većinom  Organizacijsko-instruktorskom oddjeljenju (Registraturne knjige, zapisnici Kotarskog komiteta, obćinskih komiteta oasnivnih partijskih organizacija), zatim Kadrovskom oddjeljenju (Karakteristike), Političko-ideoložkoj komisiji, Revizijskoj, Kontrolnoj komisiji te Ekonomsko-financijskom oddjeljenju.

 0130 Kotarski komitet KPH/SKH Ogulin 1945 – 1962, knj. 10, kut. 65.

 Okružni komitet KPH Karlovac formirao je Kotarski komitet u Ogulinu 1942. za prostore Ogulina i Drežnice, a od 1948 do 1952. nadležan  je Ogulinskom komitetu Oblastni komitet Karlovac. Od 1955 do 1962 Kotarski komitet SKH Ogulin nadležan je obćinskim komitetima Brinje, Vrbovsko, Plaški, Drežnica i Ogulin. Najbrojniju dokumentaciju sadrži Kadrovsko oddjeljenje s podatcima o članstvu (Karakteristike, anketni listovi, biografije…), zatim Organizacijsko –instruktorsko oddjeljenje (registraturne knjige, zapisnici, osnovne partijske organizacije, revizijska i kontrolna komisija).

 0132 Kotarski komitet KPH/SKH Slunj  1945 – 1955, knj. 11, kut. 24.

Poslije rata od 1945 do 1948. Slunjski kotarski komitet pod ingerencom je Okružnog komiteta Karlovac, a od 1948 do 1952 pod Oblastnim komitetom KPH Karlovac. U 1953 godini  Kotarski komiteti dobivaju veće ingerence, i pod direktnom su nadležnosti središnjice u Zagrebu, a 1955. teritorijalnim ustrojem ukida se kotar Slunj, a obćinski komitet Slunj pod ingerencom je Karlovačkog komiteta. Najvećim dijelom gradivo tvore spisi Organizacijsko-instruktorskog oddjeljenja odnosno  podserije: Političko-ideoložka organiziranost, Zapisnici biroa i plenuma, Zapisnici obćinskih komiteta, Osnovne partijske organizacije, Revizijska komisija, Kontrolna komisija, te Kadrovsko oddjeljenje. Dokumentaciju o promičbenoj djelatnosti, naobrazbi i izbornim rezultatima nalaze se u Oddjeljenju za agitaciju i propagandu.

 0135 Kotarski komitet KPH/SKH Vojnić  1945 – 1955, knj. 11, kut. 20.

 Pod ingerencom je do 1947 Okružnog komiteta KPH Karlovac, od 1949 do 1952  Oblastnog komiteta KPH Karlovac, a od 1953 do 1955. do  ukinuća kotara Vojnić pod direktnom je ingerencom središnjice CK u Zagrebu. Nadležan je osnovnim partijskim organizacijama prostora Budačkog, Krnjaka, Perjasice, Tušilovića, Utinje, Veljuna, Vojišnice i Vojnića. Najveću dokumentaciju ostavilo je Organizacijsko-instruktorsko oddjeljenje (registraturne knjige, zapisnici kotarskog komiteta Vojnić, dokumentacija osnovnih partijsih organizacija), zatim Kadrovsko oddjeljenje (podatci o članstvu-karakteristike).

 

2.1.6. Gradski komiteti KPH/SKH

 
0317 Gradski komitet KPH/SKH Karlovac 1945 – 1953, knj. 12, kut. 17.
 

 Od 1945 do 1948 na prostoru grada Karlovca je djelovao Mjestni komitet (u DAKA je sačuvan fragmentarno fond ovog komiteta) kojem je ingerentan Okružni komitet KPH Karlovac. Povjereničtvo  CK Hrvatske za oblast Karlovac koje djeluje koncem 1948 u Zagrebu nadležno je ovom prostoru, i sukladno s teritorijalnim promjenama od 1949. u Karlovcu djeluje Oblastni komitet i ingerentan je prostorima Like, Pokupja i grada Kalovca. Mjestni komitet kasnije Gradski komitet kontrolira rad osnovnih partijskih organizacija formiranih po teritorijalnom i proizvodnom načelu. Gradivo tvori uobičajenu strukturu komiteta i sadrži najvećim dijelom dokumentaciju sastavljenu od Organizacijsko-instruktorskog oddjeljenja (zapisnici Gradskih konferencija, zapisnici biroa i plenuma, podatci o osnovnim partijskim organizacijama). Kontrolna komisija, Odjeljenje za agitaciju i propagandu, Kadrovsko oddjeljenje i Ekonomsko-financijsko oddjeljenje sadrže manje dokumentacije.

 
 

 image001

Sl. 1. fond Mjestni komitet KPH Karlovac 1945 – 1948, Kut. 1. Dopis Okružnog komiteta KPH Karlovac zbog izučavanja političke ekonomije

 
 

2.1.7. Međuobćinske konferencije KPH/SKH

 
 0433 Međuobćinska konferencija SKH Karlovac 1971 – 1990, svež. 38.

Na temelju Ustava SR Hrvatske ukidaju se kotari u Hrvatskoj, i odlukom CK SKH iz 1968. o  promjenama i oblicima organiziranja SKH formirane su na širem prostoru Pokupja i Like Međuobćinske konferencije Karlovac i Gospić. Međuobćinska konferencija SKH Karlovac sastoji se od obćinskih komiteta Duge Rese, Karlovca, Ozlja, Slunja, Vojnića i Vrginmosta.

Nakon 1969 proširila se djelatnost Organizacijske službe (Sekretarijat) i povećan je broj raznih komisija. Uz gradivo Sekretarijata, Kadrovskog odjeljenja, Ekonomsko –financijskog odjela  sačuvano je u većem obimu gradivo Komisije za idejno-teorijski rad (Centar za idejno-teorijski rad).

 

2.1.8. Obćinski komiteti/konferencije KPH/SKH

 0453 Obćinski komitet SKH Barilović  1952 – 1955 kut. 1.

Do 1955. kad je ukinuta obćina Barilović ingerentan mu je Kotarski komitet SKH Karlovac. Uz dokumentaciju osnovnih partijskih organizacija s prostora Barilovića, nalazi se gradivo dopisivanja s Kotarskim komitetom SKH Karlovac.

 0599 Obćinski komitet SKH Bosiljevo  1952 – 1957 kut. 1.

Bosiljevačkom komitetu ingerentan je do 1957 Kotarski komitet SKH Karlovac. Gradivo pohranjeno u jednoj kutiji sadrži uručbeni zapisnik, korespodenciju s Kotarskim komitetom Karlovac, te podatke o članstvu.

0319 Obćinski komitet SKH Cetingrad 1952 – 1962, knjiga 1, kut. 3.

Cetingradskom komitetu ingerentan je Kotarski komitet Slunj do 1955.,  zatim do 1962 Kotarski komitet Karlovac. Gradivo je većinom nastalo radom Organizacijsko-instruktorskog oddjeljenja (zapisnici, upute dobivene od Kotarskog komiteta Karlovac) i knjiga blagajne.

 0320 Obćinski komitet SKH Duga Resa 1952 – 1962, knjiga 8, kut. 13.

Od 1945 do 1952  djeluje u Dugoj Resi Mjestni komitet, a od 1952 do 1962 Obćinski kojima je ingerenan  Kotarski komitet SKH Karlovac. Najećim dijelom sačuvano je gradivo Organizacijsko-instruktorskog oddjeljenja (registraturne knjige, zapisnici sa sastanaka, podatci o osnovnim partijskim organizacijama), a od Kadrovskog oddjeljenja podatci o članstvu.

 0335 Obćinski komitet SKH Vrginmost 1952 – 1972, knjiga 5, kut. 11.

Do 1955 kad je ukinut kotar Vrginmost kotarski komitet ingerentan je obćinskom komitetu u Vrginmostu. Kasnije pod nadležnosti je Kotarskog komiteta SKH Karlovac  Teritorijalnim promjenama u 1962. ukinut je  Obćinski komitet u Topuskom kao i obćina pa je djelokrug te ingerence nad osnovnim partijskim organizacijama prostora Topuskog prenesen na Obćinski komitet SKH Vrginmost. Sačuvano gradivo pripada Organizacijsko-instruktorskom oddjeljenju (Sekretarijat) i Kadrovskom oddjeljenju.

0323 Obćinski komitet SKH Karlovac  1956 – 1990, kut. 43, kut. 162.

Slijednik je Mjestnog i Gradskog komiteta, a od 1956 pod ingerencom je Kotarskog komiteta Karlovac do 1967. Usklađivanjem Statuta SKH  Organizacijska se služba u Komitetu povečava i  Obćinski komitet u Karlovcu vrši nadzor nad ograncima SK Centra Karlovca, Banije, Korane, Dubovca, Švarče, Gaze, Turna, Skakavca, Sjeničaka, Krnjaka, te na prostorima na kojima nisu u podpunosti oformljeni ogranci u Mahičnom, Hrnetiću, Draganiću, Rečici, Šišljaviću, Prkosu, Mostanju, Velikoj Jelsi, Udbinji, G. Budačkom, G. Skradu, Zagorju, Trupinjaku i Tušiloviću.

Gradivo Obćinskog komiteta sastoji se od dokumenata nastalih radom Sekretarijata (Organizacijsko-instruktorsko oddjeljenje), Informativno-dokumentacijske službe, Kadrovske komisije. Sadrži dokumente osnovnih partijskih organizacija, Kontrolne komisije, Ekonomsko-financijskog oddjeljenja.

0324 Obćinski komitet SKH Krnjak  1957 – 1962, kut. 5.

Pod ingerencom je Kotarskog komiteta SKH Karlovac od 1955 godine. Do te godine nadležan mu je bio komitet u Vojniću. Sačuvano je gradivo Organizacijsko-instruktorskog oddjeljenja (registraturne knjige, zapisnici i podatci o osnovnim partijskim organizacijama), i od Kadrovskog oddjeljenja podatci o članovima.

0454 Obćinski komitet SKH Krstinja  1955 – 1958,  kut. 1.

Do 1955. ingerentan je komitetu u Krstinji Kotarski komitet Vojnić, od 1955 do 1958 Kotarski komitet SKH Karlovac. Gradivo se sastoji od podataka o osnovnim partijskim organizacijama, i podatcima o članstvu.

 0325 Obćinski komitet SKH Ogulin  1954 – 1989, knjiga 7, kut. 20.

 Do 1962 je pod nadležnosti Kotarskog komiteta Ogulin, zatim Katarskog komiteta u Karlovcu. Najvećim dijelom gradivo je nastalo radom Organizacijsko instruktorskog oddjeljenja (registraturne knjige, zapisnici, povjerljivi spisi). Od Kadrovskog oddjeljenja sačuvani su podatci o članstvu.

 0327 Obćinski komitet SKH Ozalj  1952 – 1962, knjiga 2, kut. 9

Kotarski komitet u Karlovcu  ingerentan je ozaljskom komitetu, a od 1968 Obćinski komitet SKH Ozalj sastavni je dio obćina koje tvore Međuobčinsku konferenciju SKH Karlovac. Od Organizacijsko-instruktorskog oddjeljenja sačuvani su većinom izvještaji i analize. Od Kadrovskog oddjeljenja sačuvani su podatci o članstvu i naobrazbi.

 0329 Obćinski komitet SKH Plaški  1956 – 1962, knjiga 4, kut. 11.

Do  1962. mjerodavan je Kotarski komitet SKH Ogulin za prostor Plaškog kad  obćina Plaški postaje sastavni dio obćine Ogulin. Većina gradiva pripada Organizacijsko-instruktorskom oddjeljenju (registraturne knjige, zapisnici, izvještaji), Ekonomsko-financijskom oddjeljenju, te Kadrovskom oddjeljenju.

0330 Obćinski komitet SKH Skakavac  1954 – 1962, kut. 6.

Obćinskom komitetu Skakavac do ukinuća obćine mjerodavan je Kotarski komitet SKH Karlovac. Gradivo Organizacijsko-instruktorskog oddjeljenja sastoji se od zapisnika komiteta i podataka o osnovnim partijskim organizacijama, a Kadrovsko oddjeljenje sadrži podatke o članovima.

0331 Obćinski komitet SKH Slunj  1955 – 1985, knj. 16, kut. 64.

Kotarski komitet SKH Slunj mjerodavan je za slunjski obćinski komitet do 1962., a kasnije Kotarski komitet SKH Karlovac. Slunjski  komitet  od 1968 dio je organiziranosti Međuobćinske konferencije SKH Karlovac. Gradivo najvećim djelom sastoji se od Organizacijsko-instruktorskog oddjeljenja – Sekretarijat: registraturne knjige, zapisnici komiteta, podatci o osnovnim partijskim organizacijama. Ostali dokumenti pripadaju, Kadrovskoj i  Statutarnoj komisiji i Ekonomsko-financijskom oddjeljenju.

0455 Obćinski komitet SKH Topusko 1954 – 1963, knj. 3, kut. 5.

Kotarski komitet SKH Karlovac mjerodavan je za Obćinski komitet u Topuskom sve do 1963 kad je ukinuta obićina Topusko pa djelokrug komiteta podpada pod komitet u Vrginmostu.

Gradivo Organizacijsko-instruktorskog oddjeljenja sadrži registraturne knjige, zapisnike i podatke o osnovnim partijskim organizacijama. Kadrovsko odjeljenje čine podatci o članovima.

 0334 Obćnski komitet SKH Vojnić  1955 – 1972, knj. 6, kut. 17.

Na širem  prostoru Vojnića djeluje Kotarski komitet Vojnić do 1955. kome su mjerodavni do 1947 Okružni komitet Karlovac, do 1952 Oblastni komitet Karlovac da bi do ukinuća 1955 Kotarski komitet Vojnić bio pod ingerencom središnjice u Zagrebu. Obćinski komitet  formiran je relativno kasno i pod ingerencom je Kotarskog komiteta SKH Karlovac do 1968., i zatim je dio Međuobćinske konferencije SKH Karlovac. Gradivo najvećim dijelom pripada odjelu Sekretarijata (bivše Organizacijsko-instruktorsko oddjeljenje). Tu su registraturne knjige, zapisnici konferencija, zapisnici sastanaka, podatci o osnovnim partijskim organizacijama. Kadrovsko oddjeljenje sadrži podatke o članovima.

 0456  Obćinski komitet SKH Vrbovsko 1955 – 1990, kut. 1, svež. 50.

Kotarski komitet KPH djeluje  do 1955. kojem je mjerodavan do 1947. Okružni komitet KPH Karlovac, zatim do 1952. pod ingerencom je Oblastnog komiteta KPH Rijeka. Ukinućem oblasti, zatim kotara, komitet obćine Vrbovsko novim teritorijalnim promjenama djeluje od 1952 do 1990. Sadrži dokumentaciju Sekretarijata: registraturne knjige, zapisnike občinskih konferencija, zapisnike sa satanaka, izvještaje. gradivo o političkim školama, Kontrolnu komisiju, informativnu službu, gradivo o odnosima s ostalim DPO ima, Kadrovsku komisiju.

 

2.1.11. Ostale razine KPH/SKH

 0337 Tvornički komitet KPH Pamučne industrije Duga Resa  1946 – 1952, knjiga 7, kut. 8.

Mjerodavni su mu Kotarski komitet KPH Karlovac  i Okružni komitet do 1947 odnosno Oblastni komitet KPH Karlovac do 1952. kojima podnose izvještaje. Gradivo pripada Organizacijsko –instruktorskom oddjeljenju (registraturne knjige, zapisnici i dokumenntacija osnovne partijske organizacije).

0457 Osnovna organizacija SKH SO Vrginmost  1963 – 1972 , kut. 3. Sadrži zapisnike partijske organizacije i podatke o članovima.

 

2.2. Narodna fronta/Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta/Socijalistički savez radnog  Naroda Hrvatske

2.2.5.  Kotarski odbori NF/JNOF/SSRNH

0421 Kotarski odbor NF Karlovac 1946 – 1956,  knjiga 1, kut. 48.

 Komunistička partija osniva i kontrolira rad družtveno-političkih organizacija čiji je zadatak sprovoditi ideologiju i poslove agitacije na tertorijalno nižim razinama. Na vrhu hijerarhijske ljestvice nalazi se Izvršni odbor Glavnog odbora SSRN Hrvatske, a Kotarski odbor NF/SSRN Karlovac mjerodavan je za Obćinske odbore SSRNH u Karlovcu, Dugoj Resi, Vrginmostu, Vojniću, Ogulinu, Vrbovskom, Ozlju, Slunju, Gospiću, Gračcu, Otočcu, Korenici i Dolnjem Lapcu. Odbor se sastoji od Organizacijsko-kadrovske komisije, Komisije za družtveni i privredni razvoj, Komisije za socijalnu izdravstvenu zaštitu ……..Gradivo se sastoji od zapisnika plenuma, izvršnih odbora, zapisnika obćinskih odbora, podatke o izborima i podatke o članovima.

 0430 Kotarski odbor Narode fronte Slunj 1945 – 1952, kut. 1.

Do 1947 mjerodavan mu je Okružni  odbor NF Karlovac. Podataka o Oblastnom odboru NF Karlovac u DAKA nema.  Gradivo sadrži zapisnike i podatke o članovima.

0430 Kotarski odbor NF Slunj 1945 – 1952, kut. 1.

Pod ingerencom je Okružne fronte Karlovac. Sadrži zapisnike, podatke o mjestnim organizacijama i članovima.

 

2.2.7.Međuobćinske konferencije NF/JNOF/SSRN

 0487 Konferencija SSRNH zajednice obćina Karlovac, 1975 – 1990, knjiga 4, kut. 48.

 Ingerentna joj je Republička konferncija  Zagreb s kojom usuglašava financiranje iz bugdeta.

Mjerodavna je obćinskim konferencijama SSRNH Duga Resa,  Karlovac, Ozalj, Slunj, Vojnić i Vrginmost. Gradivo tvore zapisnici konferencija i sjednica, izvještaji iz obćinskih konferencija. Dokumentacija obćih spisa sadrži podatke o družtveno-socijalno-zdravstvenoj tematici kojom se SSRNH bavi.

 

 2.2.8. Obćinske konferencije NF/JNOF/SSRN

 0476 Obćinska konferencija SSRNH Duga Resa 1964 – 1990, svež. 56.

 Pod ingerencom je Međuobćinske konferencije SSRNH Karlovac. Gradivo sadrži registraturne knjige, zapisnike konferencija, predsjedničtva i mjestnih organizacija. U organizacijskoj dokumentaciji nalaze se odluke, pravilnici i poslovnici, te podatci o članstvu i financijski spisi. U gradivu se nalaze spisi o referendumu za Bolnicu Duga Resa i manevru Sloboda 71.

 0483 Obćinska konferencija SSRNH Vrginmost 1958 – 1968, kut. 4.

 Pod ingerencom je Međuobćinske konferencije SSRNH Karlovac. Gradivo sadrži zapisnike sa sastanaka, te statističke podatke i podatke o članovima.

 0478 Obćinska konferencija SSRNH Karlovac 1953 – 1990, knjiga 9, kut. 135.

 Mjerodavna je za mjestne organizacije SSRNH na prostoru Karlovca, a pod ingerencom Međuobćinske konferencije SSRNH Karlovac. Gradivo sadrži zapisnike konferencija i predsjedničtva, radnih tijela, izvršnih odbora, podatke o članovima, gradivo o izborima. Funkcionalnost SSRNH usmjerena je na sadržaje koji su formirali odbore. (aktivnost žena, informativna djelatnost, vijeće potrošača, odgoj i naobrazba, tehnička kultura, poljoprivreda i gospodarstvo, socijalno-zdravstvena politika, družtvena pitanja religije, borba protiv raka, odbor za njegovanje socijalističke revolucije)

 0479 Obćinska konferencija SSRNH Slunj 1953 – 1980, knjiga 15, kut. 32.

 Slunjskoj obćinskoj konferenciji SSRNH mjerodavna je Međuobćinska konferencija Karlovac. Konferencija je sastavljena od odbora (kadrovski, liga protiv raka, nagrade i priznanja, odbor za pitanja radnika privremeno zaposlenih u inozemstvu, podupiranje ideja socijalističke revolucije, obće narodnu obranu). Gradivo sadrži zapisnike plenuma i odbora oblikovanih po djelatnosti te njihove izvještaje. U gradivu se nalaze podatci o izbornoj djelatnosti, Manevru Slunj 71, te raznim projektima.

 0480 Obćinska konferencija SSRNH Topusko  1957 – 1962, kut.2.

 Za Obćinsku konferenciju u Topuskom mjerodavna je Obćinska konferencija SSRNH Karlovac. Gradivo se sastoji od jednog uručbenog zapisnika i podataka o mjestnim osnovnim organizacijama.

 0481 Obćinska konferencija SSRNH Vojnić 1956 – knjig. 2, kut. 12.

 Pod ingerencom je Karlovačke obćinske konferencije SSRNH. U gradivu se nalaze zapisnici predsjedničtva i izvršnog odbora, te o izborima delegata i podatci o mjestnim organizacijama.

 0482 Obćinska konferencija SSRNH Vrbovsko 1957 – 1976, kut. 4.

 U gradivu se nalaze podatci o mjestnim osnovnim organizacijama  SSRNH s prostora Vrbovskog.

 

 

 2.3. Savez komunističke omladine Jugoslavije/Ujedinjeni savez antifašističke omladine Hrvatske/Narodna omladina Hrvatske/Savez socijalističke omladine Hrvatske  SKOJ/USAOH/NOH/SSOH

 

2.3.5. Kotarski komiteti SKOJ/USAOH/NOH/SSOH

 0601 Kotarski komitet NO/SSO Hrvatske Karlovac 1951 – 1972, kut. 2, svež. 1.

Sadrži zapisnike konferencija, izvještaje o radu i podatke o omladinskim radnim brigadama.

 0526 Kotarski komitet NO Hrvatske Ogulin 1960  svež. 1.

 

2.3.7. Međuobćinske konferencije SKOJ/USAOH/SSOH

0488 Koordinacioni odbor SSOH zajednice obćina Karlovac, 1963-1990, knj. 1, svež. 27

 Gradivo sadrži uručbeni zapisnik,  zapisnike sa sastanaka, podatke o radnicima.

 

2.3.8. Obćinske konferencije SKOJ/USAOH/SSOH

 O484 Obćinska konferencija SSOH Karlovac 1956 – 1990, knj. 10, kut. 63.

Gradivo sadrži zapisnike konferencija i zapisnike osnovnih organizacija SSOHa.

Među gradivom nalaze se  podatci o Družtvu esperantista, Muzičkoj omladini, Savezu izviđača i Komisiji za zaštiti čovjekove okolice.

 0485 Obćinska konferencija SSOH Slunj 1970 – 1973, kut. 11.

 Mjerodavna joj je Regionalna konferencija u Karlovcu i surađuju na izradi programa i pripremama za izbore. Gradivo sadrži dokumentaciju o funkcionalno usmjerenom odgoju omladine prema socijalističkom nazoru i promičbi te financijske spise.

 

 

2.5. Savez udruženja boraca NOR Hrvatske(SUBNOR)

 

2.5.5. Kotarski ofbori SBNORH/SUBNORH

0431 Kotarski odbor SUBNORH Karlovac 1955 – 1974, knj. 5, kut. 40.

 Sadrži zapisnike predsjedničtva, plenuma, zapisnike sjednica i izvještaje o osnovnim organizacijama SUBNORHa, te podatke o članovima. Gradivo sadrži dokumentaciju socijalnog odjela, podatke o zarobljenicima i spise o stipendistima.

 

2.5.7. Međuobćinske konferencije SBNORH/SUBNOR

0507 Odbor Saveza udruženje boraca NORH zajednice obćina Karlovac 1974 – 1990, knj. 11. Kut. 36.

Sadrži zapisnike predsjedničtva i odbora, evidencije o plaketama, spomen obilježjima i podatke o socijalističkoj tradiciji.

 

2.5.8. Obćinski odbori SBNORH/SUBNORH

0502 Obćinski odbor SUBNORH Duga Resa 1959 – 1981, knj. 8, kut. 27.

 Sadrži djelovodnik, podatke o članovima, i mišljenja o sudjelovanju u ratu, te financijske izvještaje.

0604 Obćinski odbor SUBNORH Vrginmost 1962 – 1987. kut. 20

 Sadrži  podatke o sudionicima NOR a, pripomoći i podizanju spomenika.

0504 Obćinski odbor SUBNORH Karlovac 1955 – 1990, knj. 19, kut. 93.

 Sadrži zapisnike, podatke o članovima, dokumente Komisijje za davanje mišljenja  i podatke o manevru Sloboda 71.

0505 Obćinski odbor SUBNORH Ozalj 1957 – 1980 knj. 3, kut. 12.

 Gradivo sadrži sjedničke i skupštinske zapisnike, i podatke o članovima.

0506 Obćinski odbor SUBNORH Slunj 1962 –1976 kut. 6.

Sadrži zapisnike godišnjih skupština, mjestnih organizacija, i dokumente Komisije za materijalnu i zdravstvenu zaštitu.

 

 

2.6. Savez ratnih vojnih invalida NR Hrvatske  (SRVIH)

 

2.6.5. Kotarski odbori SRVIH

0509 Kotarski odbor SRVIH Karlovac 1946 – 1962, knj. 9, kut. 10.

 Sadrži djelovodnik, zapisnike sjednica i godišnjih skupština, dokumente o NOB u, podatke o spomen objektima.

 

2.7. Savez rezervnih vojnih starješina (SRVS)

 

2.7.5. Kotarski odbori SRVS

 0510 Kotarski odbor udruženja rezervnih oficira i podoficira Karlovac 1953 – 1960, svež. 1.

 Gradivo sadrži sjedničke zapisnike Kotarskog odbora.

 

 2.7.7. Međuobćinske konferencije (SRVS)

0490 Konferencija SRVS Zajednice obćina Karlovac 1970 – 1975, svež. 15.

 Definirani su bili kao družtveno-politička i stručna organizacija koja se priprema za ratna djelovanja, a u gradivu su pohranjeni programi i pripreme za prijelaz iz mirnodobskog vremena u eventualna ratna vremena.

 

 

3.  Sindikati

 

3.2.2. Okružna sindikalna tajničtva

 0491 Međuobćinsko vijeće saveza sindikata Hrvatske Karlovac  1972 – 1990. knj. 6, kut. 93.

 Gradivo sadrži  zapisnike predsjedničtva i međuobćinskih vijeća. Gradivo tvore podatci MOV trgovine, komunalaca,prometa i veza, uprave i pravosuđa, odgoja i naobrazbe, zdravstva, šumarstva, metalaca i tekstilaca. Uz financijsku dokumentaciju i personalne spise gradivo sadrži i podatke o seminarima i regionalnim natjecajima.

 

3.2.3. Kotarska sindikalna vijeća/odbori

0492 Kotarsko sindikalno vijeće Karlovac 1945 – 1967, knj. 26, kut. 40.

 Sadrži registraturne knjige, zapisnike sa sjednica i referate , te izvještaje.

0493 Kotarsko sindikalno vijeće Ogulin 1945 – 1962, knj. 8, kut.18.

 Sadrži zapisnike, podatke o mjestnim odborima i podružnicama, podatke o članovima te financijske spise. U gradivu je pohranjena dokumentacija sindikalnog odbora drvne industrije Ogulin.

 

3.2.6. Obćinska sindikalna vijeća

0606 Obćinsko sindikalno vijeće (Vrginmost) Gvozd 1961 – 1968, kut.3.

 Sadrži zapisnike godišnjih skupština, izvršnih odbora i sindikalnih podružnica te financijsku dokumentaciju.

0495 Obćinsko sindikalno vijeće Karlovac 1958 – 1985, knj. 6, kut. 176.

Sadrži zapisnike konferencija, sjednica vijeća, osnovnih organizacija, te podatke o izborima. Gradivo tvore dokumentacija Radne zajednice, Kluba samoupravljača, Komisije za zaštitu na radu, Komisije za zaštitu samoupravnih prava, Odbora za odmor i rekreaciju, Komisije za naobrazbu i kulturu, Komisije za dodjelu pomoći radnicima.

 0496 Obćinsko sindikalno vijeće Ogulin 1966 – 1990, knj.3, kut. 87.

Sadrži zapisnike skupština, sindikalnih podružnica te podatke o izborima. Gradivo sadrži dokumentaciju odbora i komisija za radničke športske igre, regionalne zajednice zdravstvenog osiguranja, za pomoć nezaposlenima, za stanbene probleme.

0497 Obćinsko sindikalno vijeće Ozalj 1960 – 1982 knj. 3, kut. 63.

Sadrži uručbene zapisnike, zapisnike vijeće i predsjedničtva, podatke o izborima, analize i podatke o Radničkim športskim igrama.

498 Obćinsko sindikalno vijeće Slunj 1963 – 1989, knj. 16, kut.58.

Gradivo sadrži zapisnike godišnjih skupština, odbora, podružnica, komisija, podatke o izborima, te statističke podatke

 0605 Obćinsko sindikalno vijeće Vrbovsko 1964 – 1978, kut. 6.

Gradivo sadrži zapisnike, podatke o članstvu i izborima.

 

3.2.7. Podružnice, pododbori, sindikalne grupe

 0390 Obćinsko sindikalno povjereničtvo Ozalj 1983 – 1990, knj.1, svež.32.