DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU  – DAKA

Područna mjerodavnost

Odlukom o određivanju područja na kojima arhivi vrše arhivsku službu (NN 28/63. od 7. lipnja 1963)  utvrđeno je područje mjerodavnosti tadašnjeg Historijskogarhiva u Karlovcu na području općina Donji Lapac, Duga Resa, Gospić, Gračac, Karlovac, Ogulin, Otočac, Ozalj, Slunj, Titova Korenica, Vojnić, Vrbovsko i Vrginmost.

Kako je Uredbom Vlade Republike Hrvatske iz 1999. (“Narodne novine” broj 101/99) osnovan Državni arhiv u Gospiću on obavlja arhivsku službu na području Ličko-senjske županije. Danas se nadležnost Državnog arhiva u Karlovcu proteže na područje  Karlovačke županije (gradovi Karlovac, Duga Resa, Ogulin, Ozalj i Slunj te općine Barilovići, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić,  Generalski Stol, Josipdol, Krnjak , Lasinja, Netretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić i Žakanje), zatim na dio područja Sisačko-Moslavačke županije ( općine: Gvozd/Vrginmost i Topusko) te  Primorsko-goranske županije (grad Vrbovsko).

Na tome području sukladno čl. 41. st. 2. Zakona o arhivskoj djelatnosti i arhivima (NN 105/1997)  područni državni arhiv u Karlovcu vrši nadzor nad pismohranama i poduzima zakonske mjere za zaštitu te preuzimanje  arhivskoga gradiva koje nastaje djelatnošću državnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima i javnih službi koje obavljaju djelatnost na području djelovanja toga Arhiva.

DAKA u svojoj područnoj mjerodavnosi ima 50 stvaratelja arhivskoga gradiva I. kategorije, 52. stvaratelja II.  kategorije i 130 stvaratelja III. kategorije.