Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

  • donosi program rada arhiva i nadzire njegovo izvršavanje
  • usvaja financijski plan
  • donosi izvješće o izvršenju programa rada DAKA
  • donosi izvješće o izvršavanju godišnjeg financijskog plana
  • donosi Statut DAKA uz suglasnost osnivača
  • daje osnivaču i ravnatelju DAKA prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima
  • obavlja druge poslove određene zakonom ili Statutom DAKA.

 

Članovi Upravnog vijeća Državnog arhiva u Karlovcu:

1. mr. sc. Marija Šćulac, predsjednica

2. Jurica Cesar

3. dr. sc. Melina Lučić

4. Jasmina Milovčić

5. Maja Vražić

Upravno vijeće ima pet članova od kojih četiri imenuje osnivač, a jednog biraju zaposlenici sukladno zakonu kojim se uređuju radni odnosi.

Mandat članova Upravnog vijeća je četiri godine, a ista osoba može biti ponovno birana za člana Upravnog vijeća.

Upravno vijeće obavlja svoje poslove na sjednicama temeljem dnevnoga reda. Sjednice Upravnog vijeća saziva, te njihovim radom predsjeda predsjednik Upravnog vijeća. Predsjednik Upravnog vijeća dužan je najmanje dva puta godišnje sazvati sjednicu Upravnog vijeća te svaki put kad se za to ukaže potreba. Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu Upravnog vijeća kad to od njega zatraži osnivač, najmanje jedna trećina članova Upravnog vijeća ili ravnatelj Arhiva.

 

Sjednice:

1. Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Državnog Arhiva u Karlovcu – 20. 06. 2023.

2. sjednica Upravnog vijeća Državnog Arhiva u Karlovcu održana glasovanjem putem elektroničke pošte – 28. 08. 2023.

3. sjednica Upravnog vijeća Državnog Arhiva u Karlovcu održana glasovanjem putem elektroničke pošte – 02. 10. 2023.

 

Dokumenti:

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Državnog arhiva u Karlovcu