Marica Basar

 

 

I. DRUŠTVA, UDRUGE, UDRUŽENJA

 

 Na području nadležnosti Državnog arhiva u Karlovcu zasigurno su  djelovala  brojna društva, udruge i udruženja, od kulturnoumjetničkih društava do strukovnih  i staleških udruženja, no njihova pisana ostavština je fragmentarna odnosno  vrlo oskudna a napose ona koja je sačuvana u Državnom arhivu u Karlovcu. Zašto je tako nije nam poznato. No kako je obaveza društava registracija koja se vršila kod nadležnih općinskih vlasti a često je bilo potrebno ishoditi i određena prava, najčešće imovinska ili  financijsku potporu kod istih, to će se  pisani tragovi o postojanju i djelovanju pojedinih društava, udruga ili udruženja   naći u arhivskim fondovima uprave.

Za vremensko razdoblje do 1945. godine fragmentarno je sačuvana dokumentacija društava koja su djelovala  u gradu Karlovcu. Za ostale gradove odnosno općine koje se nalaze na području nadležnosti Državnog arhiva u Karlovcu  dokumentacija nije sačuvana niti u tragovima.

Za razdoblje od osnutka grada do 1850. dokumentacija fonda Poglavarstva sl. i kr. grada Karlovca sadrži dokumentaciju o postojanju pojedinih  cehova. Tako saznajemo da su u gradu Karlovcu postojali cehovi lađara, mesara, pekara, krojača i ostalih onovremenih aktualnih obrtnika.  Kako se za cehove vežu dokumenti kao što su razna pravila kao i privilegije to je riječ o vrlo zanimljivoj i vrijednoj dokumentaciji kao što je to povelja Marije Terezije kojom se dodjeljuju određene privilegije cehovima u Karlovačkom i Varaždinskom generalatu iz 1774. godine koju sadrži Zbirka isprava.

Za razdoblje  od 1850. do 1945 godine sačuvano je arhivsko gradivo   Društva za poljepšanje grada Karlovca i Prvog hrvatskog pjevačkog društva «Zora» u Karlovcu.    Arhivski fond Društvo za poljepšanje grada Karlovca iznimno ima nešto brojnije sačuvanu dokumentaciju, makar samo u količini od dvije kutije, i  zanimljiv je i vrijedan izvor za proučavanje povijesti grada, jer je riječ o društvu koje je znatno utjecalo na vizualni identitet grada. Fond sadrži zapisnike sjednica društva, korespondencija društva sa nadležnim vlastima, napose Poglavarstvom grada Karlovca. Kotarskom oblašću Karlovac te pravnim i fizičkim osobama, nekoliko oglasa, nacrt oglasnog stupa i paviljona, okružnice i našastar imovine društva. Arhivski fond Prvo pjevačko društvo Zora – Karlovac sadrži vrlo fragmentarno sačuvanu dokumentaciju i to izjave o upisu u knjigu vjerovnika u svezi uplata za gradnju «Zorin  doma», korespondenciju u svezi uplata za gradnju doma kao i  korespondencija društva sa drugim društvima i udruženjima.

 image002

Sl. br. 1. HR-DAKA    DRUŠTVO ZA POLJEPŠANJE GRADA KARLOVCA – KARLOVAC.  Dopis  Prvog hrvatskog pjevačkog društva «Zora» iz Karlovca upućen Petru Vukoviću predsjedniku Društva za poljepšanje grada Karlovca sa pozivom na prigodnu svečanost povodom 25 godišnjice svog utemeljenja. 1906.  

 

U fondovima gradskog poglavarstva Karlovca sačuvana je fragmentarno dokumentacija za oko desetak društava kao što su već navedena Društvo za poljepšanje grada Karlovca i Prvo hrvatsko pjevačko društvo «Zora» u Karlovcu, nadalje Obrtno radničko društvo «Nada» u Karlovcu, Obrtni pouzdanici, Vojno veteransko društvo Nadvojvode Franje Ferdinanda u Karlovcu, Dobrovoljno vatrogasno društvo u Karlovcu, trgovačko društvo «Merkur» u Karlovcu, Gombalačko društvo Pokupski Sokol, Podružnica «Hrvatskog Sokola» u Mostanju kao  i Pogrebno društvo članova siromašne zadruge u Karlovcu. Radi se pretežito o prijepisima zapisnika skupština ili sjednica društava, godišnjim izvješćima o radu za poglavarstvo  ili prepisci sa poglavarstvom.  Dokumentacija koja bi bila najočitiji pokazatelj brojnosti  kao i aktivnosti društava, udruga kao i udruženja u vremenskom razdoblju do 1945. godine, kao što su to registri društava, nije sačuvana.

Za razdoblje nakon 1945. godine sačuvana su tek dva fonda od kojih je jedan vezan za strukovna udruženja a drugi za savez. Radi se o Društvu matematičara Karlovac  i Savezu umjetničkih društava  Karlovac. Riječ je o fondovima sa malobrojnom dokumentacijom kao što je to poneki zapisnik sjednice društva, statut i blagajnička evidencija prihoda i rashoda društva. No kako je  dokumentacijska popraćenost pojedinih društava ili udruženja specifična ne znamo da li je riječ o fragmentarno sačuvanoj dokumentaciji ili je to kompletna pisana ostavština dotičnih udruženja.  Više podataka  bi se moglo očekivati u arhivskim fondovima uprave iz već navedenih razloga kao što je to registriranje i evidentiranje pojedinih društava, udruga ili udruženja,  različita prava ili financijska potpora.

Dio društava  na ovom području ima dugu opstojnost pa djeluje i danas čuvajući dokumentaciju o svom djelovanju u svojem okrilju. Na primjer dobrovoljna vatrogasna društva kao i poneka kulturno umjetnička društva djeluju u pojedinim mjestima ili gradovima u kontinuitetu od osnutka. Mnoga društva se time ponose a poneka su objavile prigodne publikacije povodom pojedinih obljetnica postojanja.

Danas gotovo u svim mjestima a pogotovo u većim centrima  Hrvatske, pa tako i Županije Karlovačke postoje brojna strukovna, kulturno umjetnička, hobistička, interesna i druga   građanska društva, udruženja ili udruge kao što su to na primjer razna društva za zaštitu okoliša, životinja, arhitekture, raznih tradicijskih aktivnosti,  različita društva za pomoć starijima, oboljelima ili nemoćnima, društva za socijalnu i psihološku pomoć, različita strukovna udruženja  i mnoga druga. U novije vrijeme gotovo da će se svako društvo  udruženje ili udruga prezentirati na Internetu preko svoje web stranice ili web stranice grada ili mjesta u  kojem djeluje pa  će sačuvanost istih  na nekom od postojećih medija, kao izvora za proučavanje povijesti  u budućnost biti važna.

image004 Sl. br. 2. HR-DAKA  DRŠTVO ZA POLJEPŠANJE GRADA KARLOVCA – KARLOVAC.  Našastar Društva, početak 20. stoljeća

 


 image006

Sl. br. 3.  HR-DAKA  DRUŠTVO ZA POLJEPŠAVANJE GRADA KARLOVCA.

Nacrt oglasnog stupa, 1898. Inicijativom društva postavljani su ovakvi stupovi u gradu Karlovcu. Danas su  u nekim gradovima kao i u Karlovcu ponovo aktualni.

Popis fondova

1. STRUKOVNA I STALEŠKA

 

DRUŠTVO MATEMATIČARA KARLOVAC  – Karlovac, (1957-1997); 1957/1997, (sv. 6) kut 1; 0,1

 

4. UMJETNIČKA

 

 PJEVAČKA DRUŠTVA

PRVO HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO «ZORA» U KARLOVCU – Karlovac, (1858 –       ); 1891/1928, kut 1; 0,1

 

 

 

image008

Sl. br. 4. HR-DAKA  PRVO HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO «ZORA» U KARLOVCU.  Ljetopis društva za 1902. godinu,  kombinacija memoradum društva sa izrezom iz tiska, fragment, 1902. godina.

 

 

1. 8. OSTALO

 

1. 8. 1. Savezi

 

SAVEZI DRUŠTAVA

[0283] SAVEZ KULTURNO UMJETNIČKIH DRUŠTAVA KARLOVAC – Karlovac (1976-1981); 1976-1981: knj. 1, kut. 3; 0,5.

 

 

1. 8. 2. Ostale udruge, društva, udruženja

 

OSTALA DRUŠTVA

DRUŠTVO ZA POLJEPŠAVANJE GRADA KARLOVCA – Karlovac, (1929 – 1941); 1919/1941: kut 2; 0,2

 

image010

Sl. br. 5. HR-DAKA  DRUŠTVO ZA POLJEPŠANJE GRADA KARLOVCA, Oglas,  Vozni red za vožnju biciklima, izdavač Poglavarstvo grada Karlovca, 1856. god.