Marica Basar

 
A. – ARHIVSKO GRADIVO UPRAVE I JAVNIH SLUŽBI DO 1945. GODINE
 

U Državnom arhivu u Karlovcu pohranjeno je 26 fondova proisteklih radom  institucija ili tijela lokalne uprave za razdoblje od 1714. do 1945. godine. To je razmjerno mali dio sačuvane dokumentacije ove grupe sa područja nadležnosti Državnog arhiva u Karlovcu, no vrlo  je važan, značajan i zanimljiv udio u sveukupnoj pohranjenoj dokumentaciji arhiva. Sadržajno  ova dokumentacija pruža informacije vezane gotovo za sve segmente ljudske djelatnosti od uprave same preko politike, gospodarstva, školstva, kulture, graditeljstva do zdravstva i socijalne skrbi, stoga je mnogim istraživačima povijesti  najzanimljivija.

Značajno gradivo za proučavanje lokalne povijesti Karlovačke županije poput arhivskog gradiva nekadašnje Severinske županije, u čijoj teritorijalnoj nadležnosti se nakratko nalazila karlovačka regija, gradivo Zagrebačke županije, sa nadležnošću nad ovim područjem kao i  gradivo Modruško-riječke županije sa nadležnošću nad dijelom sadašnje Karlovačke županije, čuva se u Hrvatskom državnom arhivu. Ostalo gradivo koje bi moglo biti  zanimljivo za proučavanje povijesti  regije karlovačke kao što je to arhivsko gradivo Ogulinsko-slunjske okružne oblasti, Okružne školske blagajne u Ogulinu, Okružnog školskog vijeća u Ogulinu, Šumsko-gospodarstvenog ureda ogulinske imovne općine, Financijalnog ravnateljstva Ogulin, Županijskog agrarnog ureda Ogulin, Velike župe Modruš sa sjedištima u Ogulinu kao i gradivo Okružnog inspektorata Ogulinskog, sa sjedištem u Zagrebu čuva se u Hrvatskom Državnog arhivu.

Zanimljivo gradivo nastalo radom uprave, a odnosi se na područje nadležnosti Državnog arhiva u Karlovcu može se očekivati u  zbirkama planova i nacrta kao i kartografskim zbirkama pohranjenim u Hrvatskom državnom arhivu kao i u Austrijskom državnom arhivu odnosno Ratnom arhivu u Beču. Značajno gradivo za razdoblje francuske uprave a odnosi se i na prostore nadležnosti Državnog arhiva u Karlovcu kao što je to gradivo Glavnog intendanta Ilirskih pokrajina kao i Intendanta za civilnu Hrvatsku čuva se u Arhivu Republike Slovenije.

U Državnom arhivu u Karlovcu čuvaju se fondovi nastali radom Kotarskih oblasti Karlovca i Ogulina odnosno Sreskih oblasti Karlovca i Ogulina, Zadružni povjerenik za grad i kotar Karlovac, fragmentarno Velike župe Pokuplje kao i redarstvene oblasti Karlovaca i Ogulina kao i nekoliko fondova nastalih djelovanjem kotarskih i općinskih narodnooslobodilačkih odbora. Veliki dio dokumentacije općinskih poglavarstava koja su do 1945. godine postojala na ovom području nije sačuvana ili je sačuvan tek po koji spis. To se odnosi  na niz općinskih poglavarstva kao što su Ogulin, Gomirje, Generalski Stol, Dubrave, Tounj, Oštarije, Josipdol, Modruš, Plaški, Slunj, Cetingrad, Veljun, Primišlje, Rakovica, Drežnik, Barilović, Krnjak, Perjasica, Krstinja, Vojnić, Vukmanić, Vrbovsko, Bosiljevo, Netretić kao i Duga Resa.

Najznačajniji i najzanimljiviji fondovi ovo grupe su fondovi nastali djelovanjem karlovačke  gradske uprave odnosno Poglavarstva grada Karlovca. To su ujedno sudeći po količini najcjelovitije sačuvani fondovi proistekli djelovanjem lokalne uprave. Fondovi su podijeljeni slijedom  političkih promjena i organiziranosti središnje državne vlasti. Najstariji spis nastao djelovanjem karlovačke gradske  uprave potječe iz  1714. godine.

Zbirka isprava, Zbirka građevinske dokumentacije građevinskih kotareva, Zbirka građevinske dokumentacije grada Karlovaca kao i Zbirka plakata nastale su tematskim izdvajanjem upravo iz arhivskih fondova proisteklih radom uprave, prvenstveno iz arhivskih fondova Poglavarstva sl. i Kr. grada Karlovaca  kao i Kotarske oblasti Karlovac i Ogulin.

 
 
 image002

Slika br. 1 HR-DAKA-0086 ZBIRKA GRAĐEVINSKE DOKUMENTACIJE GRADA KARLOVCA, Nacrt za dogradnju novog krila vijećnice, 1789.

 

Kako smo naglasili da najznačajnije fondove ove grupe sačinjava dokumentacija karlovačke gradske uprave odnosno gradskih poglavarstava Karlovca  osvrnuli bismo se u najkraćim crtama na njen nastanak i razvoj.  Budući da je Karlovac  utemeljen  kao vojna utvrda za obranu od Turaka (1579. godine), grad se kao takav nalazio pod vojnom upravom. Stanovnici Karlovca imali su pravo sagraditi kuću, slobodu vođenja obrta, trgovanja i seljenja ali na upravu nisu imali utjecaj.   1763. godina Marija Terezija  dodjeljuje gradu  status vojnog komuniteta s vlastitim magistratom. Time je Karlovac izuzet od redovitih vojnih oblasti i podvrgnut je jurisdikciji generalne komande. 1776. godine, na zahtjev Hrvatskog sabora, Marija Terezija dodjeljuje  Karlovcu  pravo slobodnog grada. 1777. izvršena je predaja Karlovca građanskoj Hrvatskoj. Slobodnim i kraljevskim gradom proglašen je poveljom Josipa II. 1781. godine no zakonski je Karlovac uvršten u red slobodnih i kraljevskih gradova tek 1791. godine. No Karlovac ne čekajući zakonsku potvrdu o proglašavanju slobodnim gradom,  godinu nakon predaje grada građanskoj Hrvatskoj, to jest 1778. godine održava izbore za prvi gradski magistrat.  Prvi načelnik  bio je Ivan Gutterer od Gotenfelda, trgovac karlovački i  načelnik vojnog komuniteta.  Izborima je prethodio statut o uređenju gradske uprave, donesen od Kraljevskog povjereništva iste 1778. godine.

 

image004

Sl. br. 2.   HR-DAKA-0001  POGLAVARSTVO SL. I KR. GRADA KARLOVCA, Prvi statut grada Karlovca, 1778. zaglavlje sa pečatom

 
Gradsko poglavarstvo Karlovca nalazilo se pod nadležnošću Kraljevskog vijeća sve do 1850. godine kada je temeljem Carskog patenta od 7. rujna  iste godine provedena reorganizacija uprave, prvenstveno u gradovima Zagrebu i Osijeku a koje su slijedili i ostali gradovi pa tako i grad Karlovac. 1851. godine donesena je Privremena banska naredba Bana J. Jelačića o općinskim redovima.Reorganizacija je obuhvaćala teritorijalnu i upravnu nadležnost. Uvode se nova obavezna tijela gradske uprave kao što je to gradski načelnik, zastupstvo i magistrat što je značilo veću autonomiju u upravljanju.  U okviru gradske općine sukcesivno se osnivaju odsjeci odnosno specijalizirani uredi odnosno službe ili referade a u skladu sa vrstom i  nadležnošću poslovanja. Time je upravna nadležnost značajno modernizirana.

Gradsko poglavarstvo raspušteno je 1945. godine, njegovu funkciju preuzima Gradski narodni odbor.

U Državnom arhivu u Karlovcu pohranjena su četiri arhivska fonda koja sadrže dokumentaciju gradskih poglavarstava Karlovca u različitim upravnim razdobljima. Fondovi su navedeni u daljnjem tekstu u popisu fondova.

Gradivo kroz sva četiri fonda sadržajno je slične tematike i vezano je za poslove iz nadležnosti uredovanja gradske općine. Tako ovi fondovi  sadrže kazala i urudžbene zapisnike, razne registre, knjigovodstvene porezne knjige,  zapisnike sjednica gradskog vijeća odnosno zastupstva, zapisnike sjednica pojedinih gradskih odbora, spise iz poslovanja iz nadležnosti gradskog poglavarstva i pojedinih odsjeka i ureda, građevinsku dokumentaciju, izbornu dokumentaciju,  katastralne upisnike, računovodstvenu dokumentaciju, dokumentaciju gradske blagajne, dokumentaciju o zakladama, dokumentaciju redarstvene službe, sudske spise iz nadležnosti poglavarstva, dokumentaciju zdravstvenog odsjeka odnosno gradskog fizikata, dokumentaciju vojnog odsjeka,  okružnice, oglase, proglase, spise i evidencijske knjige gradskih zavoda i poduzeća, spise pojedinih društava i udruženja, knjige groblja kao i  knjige umrlih.                

Dokumentacija nije u potpunosti sačuvana. Veliki dio gradiva stradao je u požaru u gradskoj vijećnici 1907. godine. Požar je zahvatio dokumentaciju  nastalu koncem 20. st. Pa do 1907. godine*, no međutim i dokumentacija za razdoblje od 1907. do 1918. je sačuvana samo u fragmentima a oštećenja prouzročena požarom su evidentna na mnogim spisima i knjigama ranijih godišta.

 

 image006

Sl. br. 3.  HR-DAKA-0002  POGLAVARSTVO SL. I KR. GRADA KARLOVCA, Urudžbeni zapisnik, 1850.   Knjiga ima znatna oštećenja po rubovima prouzročena vatrom i najvjerojatnije je stradala u požaru gradske vijećnice 1907. godine.

 
Popis fondova

A.1. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE DO 1848.

 

A.1.1. Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija do 1848.

 A.1.1.5. Gradska poglavarstva do 1848.

  [0001] POGLAVARSTVO SLOBODNOG I KRALJEVSKOG GRADA KARLOVCA (Magistratus L. et R. Civitatis Carlostadiensis) –  Karlovac (1763 -1850); [1714 / 1763]  1763-1850: knj. 119, kut. 164; 35. SI.
 
 

image008 

Sl. br. 4. HR-DAKA-0002  POGLAVARSTVO SL. I KR. GRADA KARLOVACA Zapisnici sjednica gradskog zastupstva 1861. god.

 
 

A.2. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE OD 1848. DO 1918.

A.2.2. Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija i Hrvatsko primorje (1848-1918)

 

A.2.2.4. Kotarska uprava (1848-1918)

[0004] KRALJEVSKA  KOTARSKA OBLAST KARLOVAC – Karlovac (1853-1918); 1853-1918: kut. 144; 14,4. SI.
[0173] KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST OGULIN – Ogulin (1886-1918); 1892-1918: kut. 7; 1,00. SI.
 

A.2.2.5. Gradska uprava 1948-1918)

 [0002] POGLAVARSTVO SLOBODNOG I KRALJEVSKOG GRADA KARLOVCA – Karlovac (1850-1918); 1850-1918: knj. 505, kut. 209; 70. SI.
 
 
 image010

S. br. 5. HR-DAKA-0002 POGLAVARSTVO SL. I KR. GRADA KARLOVCA, Oglas sa pozivom na maskenbal u  Sali kod zlatnog janjeta, 1860.

 

image012 image016 image014

Sl. br. 6. HR-DAKA-0002  POGLAVARSTVO SL. I KR. GRADA KARlOVCA Jestvenik i obrana gostioničara Hermana Hempla iz Karovca u svezi redarstvenog prekršaja koji se odnosi na navođenje jela u jestveniku samo na njemačkom jeziku, 1905.

 

A.3. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE OD 1918. DO 1941.

             A.3.1. Hrvatske zemlje u okviru Kraljevine Jugoslavije (1918.-1941.)

 

A.3.1.4. Kotarska uprava (1918-1941)

[0005] KOTARSKA OBLAST(Sresko načelstvo) KARLOVAC – Karlovac (1918-1941); 1918-1941 [1942]: kut. 144; 14,4. SI.
[0174] KOTARSKA OBLAST(Sresko načelstvo) OGULIN – Ogulin (1918-1941); 1919-1941: kut. 4; 0,5. SI.
[0006] ZADRUŽNI POVJERENIK ZA GRAD I KOTAR KARLOVAC – Karlovac (1920-1945); 1920-1945: knj. 5, kut. 84; 10,5.

 

A.3.1.5. Gradska uprava (1918-1941)

[0003] POGLAVARSTVO GRADA KARLOVCA – Karlovac (1918-1941); 1918-1941: knj. 224, kut. 209; 53,5. SI.

 

 image018

Sl. br. 7. HR-DAKA.0002 POGLAVARSTVO GRADA KARLOVCA, Oglas u svezi plaćanja psetarinske pristojbe, 1920.

 

A.4. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE OD 1941. DO 1945.

 
A.4.1. Narodnooslobodilački pokret (1941.-1945.)

A.4.1.4. Kotarska uprava NOP-a (1941-1945)

 

KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBORI

[0489] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR KARLOVAC –  Karlovac (1942-1945); 1942/1945: svež. 6; 0,2.
[0446] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR PLAŠKI – Plaški (1943-1945); 1945: kut. 3, svež.2; 0,4. SI.
[0451] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR SJENIČAK – Sjeničak  (1943-1945); 1944/1945: svež. 2; 0,05.
[0007] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR SLUNJ – Slunj (1941-1945); 1942-1945: kut. 10, svež. 6; 1,1. R.
[0500] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR VELJUN – Veljun  (1941-1945); 1941/1944: svež. 3; 0,05.
[0501] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR VOJNIĆ– Vojnić  (1941-1945); 1941/1945: svež. 6; 0,1.
[0508] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR VRGINMOST – Vrginmost  (1943-1945); 1943/1945: kut.1; 0,1.
[0511] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBORI 1943-1945. Fragmenti 1943/1944: kom. 11; 0,05. SI: Bosiljevo 1943; Ogulin 1943/1944; Vrbovsko 1943/1944.

 

A.4.1.6.  Općinska uprava NOP-a (1941-1945)

 

OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBORI

[0447] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR GORNJE DUBRAVE – Gornje Dubrave (1941-1945); 1944-1945: kut. 3; 0,3. SI.
[0008] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR SLUNJ – Slunj (1943 -1945); 1943-1945: kut. 5; 0,5. R.

[0524] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBORI 1941-1945. Fragmenti; 1941/1945: svež. 5; 0,1 ; SI: 1. Barilović 1944/1945; 2. Borić 1943/1944; 3.Cvijanović Brdo 1944; 4. Drežnik 1943/1944; 5. Duga Resa 1944; 6. Grabovac; 7. Josipdol 1945; 8. Krnjak 1944; 9. Krstinja 1944; 10. Perjasica 1943/1944; 11. Perna 1943;12. Primišlje-Slunj 1943; 13. Radatović 1943/1944; 14. Rakovica 1944; 15. Ribnik 1944; 16. Sjeničak 1941; 17. Topusko 1943/1945; 18.Tušilović 1944/1945; 19. Veljun 1941,1945; 20. Vivodina 1943; 21. Vojnić1944; 22. Vrbovsko 1944; 23. Vrginmost 1944.

 
 

A.4.1.6.  Mjesna uprava NOP-a (1941-1945)

 
[0525] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBORI 1941-1945. Fragmenti; 1941/1945: svež. 4; 0,8; SI: 1. Hrvatsko Selo 1944; 2. Karlovac 1945; 3. Klokoč 1942; 4. Kuplensko 1942; 5. Ponikvari 1944; 6. Topusko 1944/1945.
 

A.4.2. Nezavisna država Hrvatska (1941.-1945.)
 

A.4.2.3. Županijska, oblasna i okružna uprava NDH (1941-1945)

VELIKE ŽUPE

[0009] VELIKA ŽUPA POKUPLJE – Karlovac (1941-1945); 1941/1945: kut. 3; 0,3. SI.

 

ŽUPSKE REDARSTV ENE OBLASTI

[0011] ŽUPSKA REDARSTVENA OBLAST KARLOVAC – Karlovac (1941-1945); 1941/1945: kut. 1; 0,1.
[0434] ŽUPSKA REDARSTV4ENA OBLAST OGULIN – Ogulin (1941-1945); 1942/1945: svež. 1; 0,25

 

A.4.2.4. Kotarska uprava NDH (1941-1945)

 

[0448] KOTARSKE OBLASTI NDH 1941-1944. Fragmenti 1941/1944: svež. 3; 0,1. SI: 1. Karlovac 1941/1944; 2. Ogulin 1941/1942; 3. Vojnić 1941/1943; 4. Vrbovsko 1941/1942; 5. Vrginmost (od 1942. Topusko) 1941.

 

A.4.2.5. Gradska uprava NDH (1941.1945)

 

[0010] POGLAVARSTVO GRADA KARLOVCA – Karlovac (1941-1945); 1941-1945: knj. 39, kut. 158; 21. SI.

 

 image020

Sl. br. 8. HR-DAKA-0002 POGLAVARSTVO SL. I KR. GRADA KARLOVCA, Knjiga umrlih, 1863-1868.  Evidenciju o umrlima vodila se i u Karlovačkoj gradskoj općini. Ova knjiga je bila primjereno dizajniranih korica. U knjizi se navodi dob preminulog, zanimanje za života kao i uzrok smrti pa su kao takve i ove rastužujuće knjige izvor podataka za poneka demografska istraživanja

A. 2. 6. 2. Općinska uprava NDH (1941-1945)

 

 [0523] OPĆINSKA POGLAVARSTVA NDH 1941-1945. Fragmenti; 1941/1944: svež. 1; 0,05. SI: 1. Barilović 1944; 2. Cetingrad 1941; 3. Generalski Stol 1942/1943;  4. Josipdol 1944; 5. Karlovac 1941/1945; 6. Netretić 1942/1944; 7. Ogulin 1941/1942; 8. Tušilović 1941; 9. Vrbovsko 1942; 10. Vukmanić 1942/1944.