Marica Basar

 

Knjižnica Državnog arhiva u Karlovcu formirana je kao stručna biblioteka. Svrha i namjena joj je prvenstveno brže i lakše omogućavanje arhivistima i drugim stručnim djelatnicima korištenje stručne literature. Pored toga korisnici knjižnice su i istraživači arhivskog gradiva. Knjižnica nije samostalna, već djeluje u sastavu arhiva. Za vanjske korisnike nije otvorena, isti knjige mogu posuditi i koristiti isključivo u čitaonici DAKA.

Knjižnica sadrži okvirno 3300 naslova knjiga i različitih periodika. Obuhvaća pretežno stručnu literaturu iz područja arhivistike, povijesti i zakonodavstva. Značajan broj knjiga i stručnih časopisa izdanja su Državnog arhiva u Karlovcu, Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu i ostalih područnih arhiva iz zemlje a dijelom i inozemstva, prvenstveno susjedne nam Republike Slovenije. Pored navedenog knjižnica sadrži enciklopedije, leksikone, rječnike latinskog, njemačkog, talijanskog i mađarskog jezika. U sastavu biblioteke nalaze se i starija godišta Narodnih Novina, (od 1878. godine), Službenih novina Kraljevine Jugoslavije, (od 1929. godine), kao i službenih listova SFRJ, (od 1947. godine).

Knjižni fond je nastao i popunjava se kontinuirano kupnjom, donacijama i razmjenom. Veći broj knjiga i periodika prikupljen je razmjenom prvenstveno sa drugim arhivima i srodnim ustanovama, muzejima, znanstvenim institutima i slično. Dio knjižnog fonda sačinjavaju knjige dobivene iz obaveze od autora ili izdavača koji su koristili arhivsko gradivo DAKA u svrhu obrade pojedinih tema bilo časopisa ili knjiga, odnosno koji su gradivo koristili u svrhu pisanja ili ilustriranja istih. Manji dio knjižnog fonda sačinjavaju knjige darovane od pojedinih privatnih osoba.

Vlastita izdanja sačinjavaju dio knjižnog fonda arhiva. Veći dio tih knjiga nastao je u razdoblju socijalizma. Riječ je o izdanjima pisanim diktatom tadašnjeg vremena i političkih okolnosti. Navedena izdanja pretežito obrađuju razdoblje NOB-a, pojedine regije u NOB-u. djelovanje KPH. No tu su i radovi iz dalje i bliže prošlosti pojedinih općina odnosno područja, zbornici sa povijenom tematikom, fotomonografija Karlovca kao i prigodna izdanja povodom pojedinih obljetnica arhiva. U razdoblju nakon uspostave Republike Hrvatske nastaje serija izdanja orijentirana prvenstveno na obradu i prezentaciju arhivskog gradiva. Tu se nalaze izdanja sa obrađenim izvorima za povijest grada Karlovca kao što je replika Povelje Josipa II. kojom se Karlovcu dodjeljuje status sl. i kr. grada Karlovca, Statut grada Karlovca iz 1778. godine sa izvornim latinskim tekstom i prijevodom, transliteracije Bračnih ugovora 1726.-1780. godine, kao i serija Inventari za fondove i zbirke.

Knjižnica je formirana u odjelu za sređivanje, obradu i korištenje arhivskog gradiva. Nalazi se u zasebnoj prostoriji. Knjige su smještene na specijalno izrađenim metalnim knjižničnim policama. Kataložne kartice smještene su u specijalnim ormarićima. Prostorija je opremljena protupožarnim aparatima i vatrodojavnim uređajem, odvlaživačem, higrometrom i termometrom. Manji dio knjiga smješten je u čitaonici arhiva. Tu se nalaze prvenstveno izdanja koja se odnose na obradu popis i opis gradiva kao što su registri zbirki i fondova Republike Hrvatske, vodiči, inventari za fondove i zbirke DAKA. Radi lakše dostupnosti tu se nalaze pojedine enciklopedije i leksikoni kao i po jedan primjerak od svih izdanja Državnog arhiva u Karlovcu.

Knjige i periodike se stručno obrađuju prema osnovnim uputama i uz konzultiranje djelatnika bibliotečne struke. Knjige dobivaju žig knjižnice, potom se upisuju u inventarnu knjigu knjiga, signiraju i potom smještaju u police. U novije vrijeme knjige se obrađuju kompjuterski, to jest upisuju se, izrađuje se abecedno kazalo, popisuju se zasebno izdanja pojedinih tematskih grupa, zasebno časopisi i ostala periodična izdanja, sa namjerom formiranja tematskih zbirki. Svi popisi dostupni su svim djelatnicima arhiva na internoj mreži arhiva. Kako knjižnica nema stručnog djelatnika bibliotečne struke, navedene poslove, to jest obradu, izdavanje knjiga, pružanje informacija o knjigama i periodičnim izdanjima koje sadrži knjižnica, upisivanje knjiga u knjigu inventara, signiranje kao i kompjutorsku obradu vrši arhivistica arhiva za tu svrhu neophodnim dijelom svog radnog vremena.

 

 

Sl. br. 104

Sl. br. 1. Knjižnica Državnog arhiva u Karlovcu formirana je kao stručna priručna biblioteka namijenjena prvenstveno stručnim djelatnicama arhiva.