Bibliografija o Arhivu:

 • Basar, Marica: Zaštita arhivskog gradiva u DAKA u: Državni arhiv u Karlovcu, Naših prvih 50 godina, str. 170-172;

 • Basar, Marica: Knjižnica DAKA u: Državni arhiv u Karlovcu, Naših prvih 50 godina, str. 185-186;

 • Bergant-Bušić, Rosana: Zaštita arhivske i registraturne građe u nastajanju na području Historijskog arhiva u Karlovcu 1960-1990, u:  30 godina Historijskog arhiva u Karlovcu, Karlovac 1990., str. 65-79;

 • Bergant-Bušić, Rosana. Radovanac. Milan: Rad na zaštiti registraturne i arhivske građe izvan arhiva, u:  Dvadeset godina Historijskog arhiva u Karlovcu, Karlovac 1980., str. 61-65;

 • Bučar, Ines: Odjel za dokumentacijsko-informacijske poslove (INDOK) u: Državni arhiv u Karlovcu, Naših prvih 50 godina, str. 179-184;

 • Janković–Škrtić,  Davorka: Naših prvih 50 godina u: Državni arhiv u Karlovcu, Naših privih 50 godina, str. 7-18

 • Latković, Dubravko: Zaštita arhivskog gradiva izvan arhiva u: Državni arhiv u Karlovcu, Naših prvih 50 godina, str. 157-167

 • Miholović, Katica: 40 godina Arhiva u Karlovcu, u: 40 godina Državnog  arhiva u Karlovcu, Karlovac 2000., str. 7-18;

 • Mikulić, Rosana: Arhivska vanjska služba u:  35 godina Povijesnog arhiva Karlovac, Karlovac 1996., str. 1-14;

 • Mikulić Rosana:  Pregled administrativno-teritorijalnih podjela na području nadležnosti Državnog arhiva u Karlovcu 1947.-1997. (1945.-1999.), u:  40 godina Državnog arhiva u Karlovcu, Karlovac 2000., str. 21-67;

 • Mikulić, Rosana: Stanje i problemi pismohrana uprave na području nadležnosti Državnog arhiva u Karlovcu, u:  Inventari za fondove i zbirke, Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac, 2003., str. 7-15;

 • Peremin, Mirjana: Izdavačka djelatnost, u: 30 godina Historijskog arhiva u Karlovcu, Karlovac 1990., str. 127-152;

 • Stepan, Draženka: Konzervatorsko-restauratorska radionica u: Državni arhiv u Karlovcu, Naših prvih 50 godina, str. 173-177

 • Vezmar, Gojko: Izdavačka djelatnost Historijskog arhiva u Karlovcu, u: Dvadeset godina Historijskog arhiva u Karlovcu, Karlovac 1980., str. 66-107;

 • Zatezalo, Đuro: Dvadeset godina rada Historijskog arhiva u Karlovcu, u: Dvadeset godina rada Historijskog arhiva u Karlovcu, Karlovac, 1980., str. 7-43;

 • Zatezalo, Đuro: Trideset godina rada Historijskog arhiva u Karlovcu, u: 30 godina rada Historijskog arhiva u Karlovcu, Karlovac, 1990., str. 27-43;

 

Bibliografija o  arhivskim fondovima i zbirkama DAKA:

 • Babić, Silvija: Zbirka građevinske dokumentacije Državnog arhiva u Karlovcu  u: 40 godina Državnog  arhiva u Karlovcu, Karlovac, 2000., str. 69-94.;

 • Basar, Marica: Sumarni inventar fonda “Mustad”,  Tvornica čavala, te željeza i čelične robe d.d.  Karlovac (1911-1912) 1924-1946 (1950) HR-DAK-347., u:  40 godina Državnog arhiva u Karlovcu, Karlovac 2000., str. 149-162;

 • Basar, Marica: HR DAKA 401 Arhivski fond pravne osobe: “D.d. domaće tvornice predenja i tkanja pamuka Duga Resa” 1884-1946, u:  Inventari za fondove i zbirke 2, Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac 2003., str. 135-155;

 • Basar, Marica: HR DAKA 451 Arhivski fond pravne osobe: “Pamučna industrija Duga Resa” 1946-1983, u: Inventari za fondove i zbirke 2, Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac 2003. str. 157-178;

 • Basar, Marica: HR DAKA 396  Arhivski fond pravne osobe: «Vunateks» Vunarski kombinat, Karlovac, 1946-1995, u: Inventari za fondove i zbirke 3, Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac 2003., str. 91-103;

 • Basar, Marica: HR DAKA 374 Arhivski fond pravne osobe: «Prva hrvatska štedionica, podružnica Karlovac», – Karlovac, 1914-1946, u: Inventari za fondove i zbirke 3, Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac 2003., str. 105-114;

 • Basar, Marica: Uprava i javne službe do 1945. godine u: Državni arhiv u Karlovcu, Naših prvih 50 godina, Karlovac, 2010., str. 31-39;

 • Basar, Marica: Zdravstvo i socijalne ustanove, u: Državni arhiv u Karlovcu, Naših privih 50 godina, Karlovac, 2010., str. 107-110;

 • Basar, Marica: Gospodarstvo i bankarstvo, u: Državni arhiv u Karlovcu, Naših prvih 50 godina, Karlovac, 2010., str. 111-124;

 • Basar, Marica: Društva, udruge, udruženja, u: Državni arhiv u Karlovcu, Naših prvih 50 godina, Karlovac, 2010., str. 139-142;

 • Bergant-Bušić, Rosana: Prikaz analitičkog inventara magistrata slobodnog i kraljevskog grada Karlovca 1714-1781, u: 30 godina Historijskog Arhiva u Karlovcu, Karlovac, 1990., str. 62-64;

 • Bosio, Antonio: HR-DAKA-85: Kraljevska gimnazija u Karlovcu (1766-1884); 1820-1884, HR-DAKA-372:  Kraljevska viša realna škola u Rakovcu (1838-1884); 1863-1882 u: Inventari za fondove i zbirke 3, Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac, 2003., str. 57-76;
 • Bosio, Antonio: «Bračni ugovori» u: Izvori za povijest grada Karlovca I. svezak, Karlovac, 2010., str. 1-247;

 • Bosio, Antonio: Značajno i zanimljivo gradivo koje se čuva u Državnom arhivu u Karlovcu, u: Državni arhiv u Karlovcu, Naših prvih 50 godina, Karlovac, 2010., str. 19-29;

 • Bosio, Antonio: Zapisnici Poglavarstva 1778. u: Izvori za povijest grada Karlovca II. svezak, Karlovac, 2011.,  str. 1-125;

 • Bosio, Antonio: «Carske i kraljevske povelje» 1774.-1837. u: Izvori za povijest grada Karlovca III. svezak, knjiga I – II Karlovac 2012., knjiga I str. 1-142,  knjiga II str. 1-80;

 • Bosio, Antonio: «Zapisnici Poglavarstva 1778.-1779.» u Izvori za povijest grada Karlovca IV. svezak, Karlovac, 2013., str. 1-160;

 • Bučar, Ines: Državna ženska realna gimnazija Karlovac (1938-1952), u: Inventari za fondove i zbirke 2, Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac 2003., str. 121-133;

 • Bučar, Ines: HR-DAKA-357 Mješovita gimnazija – Karlovac (1954-1967) u: Inventari za fondovi i zbirke 3, Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac 2003., str. 77-88;

 • Bučar, Ines; Odgoj i obrazovanje u; Državni arhiv u Karlovcu, Naših prvih 50 godina, Karlovac, 2010., str. 79-101

 • Bučar, Ines: Kultura, znanost i informiranje u: Državni arhiv u Karlovcu, Naših prvih 50 godina, Karlovac, 2010., str. 103-105;

 • Delić, Ines: Kraljevska velika realna gimnazija u Rakovcu – Karlovac (1882-1938)., u:  Inventari za fondove i zbirke, Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac 2003., str. 55-77;

 • Delić, Ines. Državna muška realna gimnazija Karlovac (1938-1956)., u: Inventari za fondove i zbirke 2, Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac 2003., str. 107-119;

 • Jagunić, Marija.  Skupština općine Vrginmost (1963-1991). Sumarni inventar, u: 40 godina Državnog arhiva u Karlovcu, Karlovac 2000., str. 193-206;

 • Jagunić, Marija. Narodni odbor općine Vrbovsko 1952-1962. Sumarni inventar, u:  Inventari za fondove i zbirke 2, Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac 2003., str. 65-73;

 • Jagunić, Marija. Skupština općine Vrbovsko 1963-1984. Sumarni inventar, u:  Inventari za fondove i zbirke 2, Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac 2003., str. 75-88;

 • Jagunić, Marija: Gradski narodni odbor Ogulin 1945-1952, u: Inventari za fondove i zbirke 3, Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac 2003., str. 25-36;

 • Jagunić, Marija: Narodni odbor općine Ogulin 1953-1962, u: Inventari za fondove i zbirke 3, Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac, 2003., str. 37-55;

 • Janković-Škrtić, Davorka: Arhivsko gradivo organa pravosuđa, u:  35 godina Povijesnog arhiva Karlovac, Karlovac 1996., str. 71-96;

 • Janković-Škrtić, Davorka: Sumarni inventar fonda “Kotarski sud Karlovac (1850-1945)”, u:  40 godina Državnog arhiva u Karlovcu, Karlovac 2000., str. 95-146;

 • Janković-Škrtić, Davorka: Agrarna reforma i kolonizacija na području okruga i kotara Karlovac (1945-1962), u: Inventari za fondove i zbirke, Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac 2003., str. 17-53;

 • Janković-Škrtić, Davorka: Sudovi za  zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj (1945-1945). Fondovi koji se čuvaju  u Državnom arhivu u Karlovcu, u:  Inventari za fondove i zbirke 2.,, ; Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac 2003. str. 89-106;

 • Janković-Škrtić, Davorka: Pravosuđe, u: Državni arhiv u Karlovcu,   Naših prvih 50 godina, Karlovac, 2010., str. 57-78;

 • Klaić, Damir: Zbirka građevinskih nacrta kotara Karlovac, Ogulin, Otočac, Gospić, Delnice i Sušak, u: 40 godina Državnog arhiva u Karlovcu, Karlovac, 2000., str. 165-192;

 • Klaić, Damir: Zbirka razglednica u Državnom arhivu u Karlovcu., u: Inventari za fondove i zbirke, Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac, 2003., str. 79-101;

 • Klaić, Damir: Zbirka fotografija i negativa Janka Rožića,  u: Inventari za fondove i zbirke 2,  Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac 2003., str. 179-190;

 • Klaić, Damir: Zbirka fotografija i negativa, u: Inventari za fondove i zbirke 3, Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac 2003., str. 117-134;

 • Klaić, Damir: Komiteti komunističke partije na prostoru Karlovca 1940 – 1990, u: Inventari za fondove i zbirke 3, Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac, 2003., str. 135-145;

 • Klaić, Damir: Političke stranke, društveno-političke organizacije i sindikati, u: Državni arhiv u Karlovcu, Naših prvih 50 godina, Karlovac, 2010., str. 125-138;

 • Klaić, Damir: Zbirke izvornog arhivskog gradiva, u: Državni arhiv u Karlovcu, Naših prvih 50 godina, Karlovac, 2010., str. 143-151;

 • Klaić, Damir: Zbirke dopunskih preslika arhivskog gradiva, u Državni arhiv u Karlovcu, Naših prvih 50 godina, Karlovac 2010., str. 153-155;

 • Krivokuća, Zdenka: Arhivsko gradivo organa uprave poslije 1945. godine, u:  35 godina Povijesnog arhiva Karlovac, Karlovac 1996., str. 47-53;

 • Krivokuća, Zdenka: Narodni odbor grada Karlovca (1945-1955), u: 35 godina Povijesnog arhiva Karlovac, Karlovac 1996., str. 55-69;

 • Krivokuća, Zdenka: Arhivsko gradivo – privreda, u:  35 godina Povijesnog arhiva Karlovac, Karlovac 1996., str. 91-96;

 • Krivokuća, Zdenka. Miholović, Katica: Sumarnin inventar NOO Karlovac 1955-1963. Sumarni inventar, u: Inventari za fondove i zbirke 2, Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac, 2003., str. 7-63;

 • Meszaroš, Katica, Popović, Svemir: Građa o narodnooslobodilačkom ratu u Historijskom arhivu Karlovac, u: 30 godina Historijskog Arhiva u Karlovcu, Karlovac 1990., str. 113-117;

 • Meszaroš, Katica:  Društveno-političke organizacije, u: 35 godina Povijesnog arhiva Karlovac, Karlovac 1996., str. 97-101;

 • Miholović, Katica: Fondovi i zbirke u Historijskom arhivu u Karlovcu, u: Dvadeset godina Historijskog Arhiva u Karlovcu, Karlovac 1980., str. 44-152;

 • Miholović, Katica: Organizacija uprave u  slobodnom i kraljevskom gradu Karlovcu do 1918., u: 30 godina Historijskog Arhiva u Karlovcu, Karlovac 1990., str. 44-62;

 • Miholović, Katica: Arhivski fondovi i zbirke, kulturno-prosvjetna djelatnost, biblioteka, korištenje arhivske građe, radionice, u: 30 godina Historijskog Arhiva u Karlovcu, Karlovac 1990., str. 80-112;

 • Miholović, Katica: Gradivo do 1945. – Gradsko poglavarstvo grada Karlovca (1714 do 1945), u:  35 godina Povijesnog arhiva Karlovac, Karlovac,1996., str. 15-32;

 • Miholović, Katica: Kotarske oblasti; u: 35 godina Povijesnog arhiva Karlovac, Karlovac 1996., str. 33-35;

 • Miholović, Katica: Prosvjeta, u: 35 godina Povijesnog arhiva Karlovac, Karlovac 1996., str. 37-43;

 • Miholović, Katica: Zdravstvene ustanove, u: 35 godina Povijesnog arhiva Karlovac, Karlovac 1996., str. 45;

 • Miholović, Katica: Zbirka matičnih knjiga na području Državnog arhiva u Karlovcu, u: Inventari za fondove i zbirke, Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac, 2003., str. 103-117;

 • Miholović, Katica:  Krivokuća, Zdenka: Popis arhivskih fondova i zbirki, u: 35 godina Povijesnog arhiva Karlovac, Karlovac 1996., str. 103-125;

 • Štakorec, Silvija: Narodni odbor oblasti Karlovac 1949-2051, u: Inventari za fondove i zbirke 3, Državni arhiv u Karlovcu, Karlovac, 2003., str. 7-24;

 • Štakorec, Silvija: Uprava i javne službe od 1945. do 1990. godine, u: Državni arhiv u Karlovcu, Naših prvih 50 godina, Karlovac 2010., str. 41-56;

 • Zatezalo, Đuro: Građa o narodnooslobodilačkom ratu u Historijskom arhivu Karlovac, u: 20 godina Historijskog Arhiva u Karlovcu, Karlovac 1980., str. 53-60;

 • Zatezalo, Đuro: Izvori za historiju NOP-a na karlovačko-kordunaškom, banijskom, ličkom, pokupskom i žumberačkom području iz 1941. godine u Historijskom Arhivu Karlovac. Arhivski vjesnik, XXIV/1981: 31-35.