P R E D G O V O R

 

          Ovim izdanjem Državni arhiv u Karlovcu nastavlja objavljivanje izvora za povijest grada Karlovca. Riječ je o gradivu starog i vrijednog arhivskog fonda – Poglavarstva slobodnog kraljevskog grada Karlovca (1714-1850). Tiskanjem dokumenata Poglavarstva želimo sačuvati i zaštititi izvorno gradivo, a korisnicima olakšati pristup njegovu sadržaju.

          Ovo je četvrti svezak povijesnih izvora, a drugi svezak Zapisnika Poglavarstva koji obuhvaća spise iz 1778. i 1779. godine. Tek neznatan dio spisa pripada drugim godinama. To je vrijeme nakon donošenja Statuta grada Karlovca dok grad čeka povelju o proglašenju slobodnim kraljevskim gradom. U knjizi je objavljeno 58 dokumenata iz serije Upravnih spisa Poglavarstva. Poredani su redoslijedom koji imaju u spomenutoj seriji. Brojevi spisa ne prate uvijek kronološki redoslijed, ali to se događa rijetko. Četrdeset sedam spisa je na latinskom, devet na njemačkom, jedan na hrvatskom i jedan na talijanskom jeziku. Uglavnom su dobro očuvani, neki su restaurirani. Čitkost je nekih dokumenata otežana, jer su sačuvani samo kao koncepti.

          Transliteracija izvornog teksta je provedena prema pravilima interpretativne metode objavljivanja povijesnih izvora. Kratice su razriješene, a pisanje velikih i malih slova i uporaba interpunkcije prilagođeni važećim pravopisima. U mnogim slučajevima interpunkcija i pisanje velikih slova odudaraju od tog načela, jer ih je pisar uporabio s posebnom namjerom. U rijetkim su slučajevima ispravljene beznačajne pogreške u pisanju. Zadržane su samo opće poznate ili često ponavljane kratice. One su objašnjene na kraju knjige. Riječ prekrižena u izvorniku prepisana je na isti način, podcrtane riječi također, a podebljane riječi masno su otisnute. U regestima na hrvatskom jeziku imena su kroatizirana, a prezimena ostavljena u njihovu izvornom obliku. Imena i prezimena osoba te nazivi mjesta u kazalima su napisani u izvornom obliku, osim ako se ne odnose na regesta. Pojmovi u Stvarnom kazalu napisani su jezikom kojim dolaze u tekstu.

          U obradi tekstova su upotrijebljeni ovi kritički znakovi:

 

[    ]  uglaste zagrade za dopune slova ili riječi

[…]  uglaste zagrade s točkicama kad je dio riječi ili rečenice nedostajao, a nije se mogao

dopuniti, ili je pak bio nečitak

(    )  okrugle zagrade kod pogreške nepotrebnog ponavljanja jedne ili više riječi

/    /  kose zagrade na mjestu zagrada u izvornom tekstu

{   } vitičaste zagrade za riječi ili rečenice koje su u izvornom tekstu na margini ili između

redaka

…..  točkice za očite praznine u izvorniku.

Na kraju knjige dodano je Kazalo imena, Kazalo mjesta i Stvarno kazalo. Brojevi u kazalima označuju redne brojeve dokumenata.

 

1368635790_File Acrobat readerZ a p i s n i c i P o g l a v a r s t v a 1778.-1779. – pdf DOWNLOAD knjige