Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.
Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Na zahtjeve stranaka za podacima sadržanim u arhivskom gradivu koje se čuva u državnim arhivima ne primjenjuju se odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama budući da su uvjeti i način davanja na korištenje arhivskog gradiva pohranjenog u državnim arhivima uređeni Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima(NN br. 105/97, 64/00, 65/09 i 125/11- KZ) te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva(NN br. 67/99).
Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  podnijeti Državnom arhivu u Karlovcu:

  • pisanim putem na adresu:

Državni arhiv u Karlovcu
Ljudevita Šestića 5
47 000 Karlovac

  • putem elektroničke pošte: 

daka-arhiv@ka.t-com.hr

  • telefaksom na broj: 

047/412-362

  • telefonom na broj: 

047/412-366

  • službenik za informiranje: Dubravko Latković

 

Državni arhiv u Karlovcu ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 12/14, 15/14 i 141/22).

 

Dokumenti