Na zaštitu arhivskog gradiva primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12).

Sukladno čl. 38. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima arhivsko gradivo, kao zaštićeno kulturno dobro, ne smije se iznositi iz države osim uz rješenje o odobrenju ministra kulture, a tada je obvezno zaštitno snimanje gradiva.

Predmetno kulturno dobro ili njegovi dijelovi može se prodati ili na drugi način predati u vlasništvo ili posjed druge osobe samo u slučajevima i na način utvrđen Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima, a ukoliko je od interesa za Republiku Hrvatsku upisuje se u Registar kulturnih dobara.

Radove na sređivanju, obradi, restauraciji i konzervaciji kulturnog dobra ili nekog njegovog dijela, kao i sve druge radove (npr. čuvanje) mogu obavljati samo osobe ili institucije koje su stručno osposobljene za obavljanje tih poslova i imaju ovlaštenje za rad nadležnog tijela Ministarstva kulture ili Hrvatskog državnog arhiva (dopusnice).

Državni arhivi u RH moraju se u svom redovnom poslovanju te u postupku izdavanja arhivskog gradiva na korištenje pridržavati sljedećih zakonskih propisa: