Natječaj za prijam u radni odnos domara-portira-radno mjesto III. vrste M/Ž – 1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na neodređeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI  ARHIV  U  KARLOVCU

Ljudevita  Šestića  5, Karlovac

Tel: 047/412-366,  fax: 047/412-362

MB: 3123367

OIB: 99575902022

KLASA: 112-02/18-01/02

URBROJ: 2133-62-01-18-02

Karlovac, 22. 02. 2018.                   

Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske KLASA: 112-01/17-01/1441, URBROJ: 532-06-02-02/3-18-02 od 30. siječnja 2018. godine, članka 25. Statuta Državnoga arhiva u Karlovcu, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17), a sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Državnog arhiva u Karlovcu, ravnateljica Državnog arhiva u Karlovcu raspisuje

NATJEČAJ

za prijem zaposlenika na radno mjesto:

– domar-portir – radno mjesto III. vrste – 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom, na

   neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

– SSS ili KV – strojobravar ili drugo odgovarajuće zanimanje metalske, tehničke ili elektro

  struke,

– vozački ispit “B” kategorije,

– poznavanje rukovanja kućnom telefonskom centralom i signalnim uređajem protupožarnog

  sustava,

– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– obveza polaganja ispita za zaštitu od požara,

– probni rad dva mjeseca.                  

Uz pisanu prijavu na natječaj, vlastoručno potpisanu, kandidati su dužni priložiti:

–  životopis, vlastoručno potpisan, navesti svoje kontakt podatke (broj telefona te po

   mogućnosti e-mail adresu),
–  dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),
–  dokaz o državljanstvu (preslik domovnice),
–  preslik osobne iskaznice,
–  elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji     

   Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana),

– dokaz o radnom iskustvu  (preslik ugovora o radu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu

   na odgovarajućim poslovima ili druga odgovarajuća potvrda ili ugovor iz kojih je vidljivo

   na kojim poslovima i u kojem razdoblju je kandidat radio),
–  uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) – u izvorniku,
–  preslik vozačke dozvole.

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu u preslici, osim uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju koje se podnosi u izvorniku, a izabrani kandidat će predočiti dokumentaciju u izvorniku.

Kratak opis poslova:

Poslovi djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara, rukovanje signalnim uređajem protupožarnog sustava, skrb o instalacijama u zgradi Arhiva (vodovodne, toplovodne, električne), strojevima i uređajima te provedbi redovnih kontrola njihove ispravnosti, skrb i prijevoz službenim automobilom za potrebe Arhiva. Domar-portir redovito obavlja popravke na električnim, vodovodnim instalacijama, uredskom namještaju. Ovlašten je za rukovanje protuprovalnim sustavom u zgradi Arhiva. Svakodnevno redovno dežurstvo na ulazu u zgradu Arhiva, evidentiranje ulazaka u zgradu i izlazaka iz zgrade Arhiva, rukovanje kućnom telefonskom centralom, primanje zahtjeva stranaka. Domar-portir obavlja i druge poslove prema ukazanoj potrebi i nalogu ravnatelja/ravnateljice DAKA .

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017),  uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona.  Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva branitelja – poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 odnosno https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja Državni arhiv u Karlovcu pridržava pravo provesti testiranje/usmeni razgovor u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima.

Ako kandidat ne pristupi navedenoj provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu:

Državni arhiv u Karlovcu, Ljudevita Šestića 5, 47000 Karlovac s naznakom: “Natječaj za radno mjesto domar-portir”.

Nepotpune i nepravodobno podnijete prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv u Karlovcu